top of page

Group

Public·20 members

Umenie vojny Sun Tzu: Ako stiahnuť a používať starovekú knihu o stratégiiUmenie vojny Sun Tzu: Ako stiahnuÅ a pouÅÃvaÅ starovekú knihu o stratÃgii
Umenie vojny je jedna z najstarÅÃch a najslÃvnejÅÃch knÃh o vojenskej stratÃgii, ktorú napÃsal ÄÃnsky generÃl a filozof Sun Tzu v 6. storoÄà pred naÅÃm letopoÄtom. Kniha sa dotÃka takmer vÅetkÃch aspektov vojenstva, ako sú stratÃgia, psycholÃgia, meteorolÃgia, topografia, ale aj politika, ekonÃmia, histÃria a filozofia. Kniha je povaÅovanà za klasiku nielen v oblasti vojenstva, ale aj v oblasti podnikania, diplomacie, Åportu a osobnÃho rozvoja.
umenie vojny sun tzu pdf downloadAk chcete stiahnuÅ a pouÅÃvaÅ Umenie vojny Sun Tzu v pdf formÃte, mÃÅete postupovaÅ nasledovne:


 • NavÅtÃvte strÃnku The Art of War (Sun) - Wikisource, kde nÃjdete anglickà preklad knihy v texte. • Kliknite na tlaÄidlo "Download/print" v pravom hornom rohu strÃnky a vyberte moÅnosÅ "Download as PDF". • UloÅte súbor pdf do vÃÅho poÄÃtaÄa alebo mobilnÃho zariadenia. • Otvorte súbor pdf a preÄÃtajte si knihu. MÃÅete si ju tieÅ vytlaÄiÅ alebo zdieÄaÅ s inÃmi.Ak chcete stiahnuÅ a pouÅÃvaÅ Umenie vojny Sun Tzu v slovenskom jazyku, mÃÅete postupovaÅ nasledovne:


 • NavÅtÃvte strÃnku Kniha: Umenie vojny (Sun-c') Martinus, kde nÃjdete informÃcie o knihe a moÅnosÅ objednaÅ ju online. • Zadajte svoje údaje a zaplaÅte za knihu. Dostanete ju doruÄenú poÅtou alebo si ju mÃÅete vyzdvihnúŠv jednej z poboÄiek Martinusu. • Otvorte knihu a preÄÃtajte si ju. MÃÅete si ju tieÅ ponechaÅ v kniÅnici alebo poÅiÄaÅ inÃm.Umenie vojny Sun Tzu je kniha, ktorà mà veÄa pouÄenà a aplikÃcià pre rÃzne situÃcie a problÃmy. Je to kniha, ktorú by mal preÄÃtaÅ kaÅdÃ, kto sa chce nauÄiÅ umenie stratÃgie a vÃÅazstva.


Umenie vojny Sun Tzu sa skladà z 13 kapitol, ktorà sa zaoberajú rÃznymi tÃmami a princÃpmi vojenskej stratÃgie. Niektorà z najznÃmejÅÃch a najdÃleÅitejÅÃch princÃpov sú:


 • Vojna je zaloÅenà na klame. Treba vyuÅÃvaÅ vÅetky prostriedky na zmÃtenie a oklamaÅ nepriateÄa, zatiaÄ Äo si zachovaÅ vlastnú jasnosÅ a disciplÃnu. • Vojna je zaloÅenà na situÃcii. Treba prispÃsobovaÅ svoje plÃny a akcie podÄa podmienok terÃnu, poÄasia, morÃlky, sil a slabostà oboch strÃn. • Vojna je zaloÅenà na iniciatÃve. Treba byÅ rÃchly, pruÅnà a neÄakanÃ, aby sa prediÅlo nepriateÄskÃm útokom a vyuÅili sa prÃleÅitosti na vlastnà útoky. • Vojna je zaloÅenà na ÅetrenÃ. Treba minimalizovaÅ stratu ÄudskÃch Åivotov a materiÃlnych zdrojov, aby sa udrÅala vysokà bojovà sila a efektivita. • Vojna je zaloÅenà na múdrosti. Treba poznaÅ seba aj nepriateÄa, aby sa vedelo, kedy bojovaÅ a kedy ustúpiÅ, kedy byÅ tvrdà a kedy byÅ mÃkkÃ, kedy byÅ otvorenà a kedy byÅ utajenÃ.Umenie vojny Sun Tzu je kniha plnà hlbokÃch myÅlienok a praktickÃch rÃd, ktorà mÃÅu pomÃcÅ nielen vojakom a generÃlom, ale aj manaÅÃrom, podnikateÄom, politikom, Åportovcom a kaÅdÃmu, kto chce dosiahnuÅ svoje ciele a prekonaÅ svoje prekÃÅky. e0e6b7cb5c


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page